Rezervácia

Apartmán 1 (4+1)
Ostrov Brač
Apartmán 2 (6+1)
Ostrov Brač

Počet nocí
1
2
3
4
5
6
...viac

Predpokladaný príchod
do 12
po 12
Počet osôb
1
2
3
4
5
6
...viac

V súlade so znením ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so správou, spracovaním a uschovaním osobných údajov mnou poskytnutých na účely, ako aj s ich poskytnutím tretím osobám na účely spracovania rezervácie.